Pusselbitar i social innovation

Pusselbitar i social innovation

För att sociala innovationer ska kunna möta aktuella samhällsutmaningar behöver olika pusselbitar kombineras på ett nytänkande sätt. Pusselbitarna har identifierats i forskning som utförts i både Sverige och internationellt. Genom att kombinera dessa pusselbitar kan samhällsutmaningar identifieras och analyseras, intressenter och målgrupper mobiliseras, samt lösningar utformas och implementeras på ett sätt som ökar människors välmående och välfärd på kort och lång sikt. Pusselbitarna kan användas som inspiration vid planering, genomförande och utvärdering av social innovation.

Pusselbitar i social innovation

‍‍SAMHÄLLSUTMANING

identifieras i form av segregation, arbetslöshet, ohälsa m.m.

KRITISK ANALYS

av utmaningens orsaker och konsekvenser för utsatta grupper

SAMVERKAN

mellan berörda intressenter i offentlig, privat och ideell sektor

SAMSKAPANDE

med utsatta grupper och intressenter under hela processen

UTFORMNING

av en lösning som är användbar och tillgänglig för målgruppen

VARDAGSTEST

av lösningen i målgruppens verkliga sammanhang

IMPLEMENTERING

av lösningen på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart

sätt

SPRIDNING

till fler platser, organisationer eller verksamhetsområden

SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

som ökar människors välmående och välfärd på kort och lång sikt

Läs mer

  • Howaldt, J., Kaletka, C., Schröder, A., Zirngiebl, M. (2018). Atlas of Social Innovation – New Practices for a Better Future. Dortmund: TU Dortmund University. Finns på www.socialinnovationatlas.net 
  • Lindberg, M., Tengqvist, A., Sevedag, V. (2018). Social innovation i Europeiska socialfonden. Stockholm: Forte & Svenska ESF-rådet. Finns på www.ltu.se/innovationsforskning 
  • Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idéburen innovation – nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. Stockholm: Idealistas. Mer info: www.idealistas.se/bocker/innovation

KONTAKT 

PRODUCERAT AV STUDIO FOGA