Intressentanalys

Intressentanalys

Många som tar på sig ett större ledarskapsansvar har ofta svårt att förstå att de behöver allt mer hjälp och stöd från andra ju större ansvar de tar på sig. För att dessa ”andra” ska kunna bidra fullt ut behöver ledaren se, höra och förstå var och en av dem som individer. Att kartlägga relationer systematiskt bidrar till att tydliggöra karaktären på varje relation och hur var och en av dessa relationer stöttar/inte stöttar hanteringen av en viktig fråga och dina behov. Du kan utifrån detta underlag lättare hitta sätt att öka värdet och effektiviteten i de relationer som du väljer att fokusera på. Detta verktyg är tillämpbart i vilket projekt som helst, men det är extra värdefullt vid bemästrande av komplexa utmaningar.

Intressentanalys

Kartlägg grupperingar och deras intressen

1) Lista alla relationer (dvs med deras namn) som påverkas av/påverkar er fråga

Gör en snabb listning (på nästa sida) av alla namn som ni kommer att tänka på. Se till att ni täcker alla interna relationer, chefer/medarbetare, kollegor på tvären i verksamheten, direkt och indirekt rapporterande, så väl som externa relationer som kunder, leverantörer, och andra externa aktörer/intressenter som är relevanta för din fråga. Kanske också någon privat relation?

Avvakta med kolumnen ”Betydelse”.

2) Klassa relationerna i listan på förra sidan utifrån hur viktig var och en är för att frågan skall bemästras framgångsrikt

Använd versalerna A, B och C under kolumnerna “Betydelse”.

A = Mycket viktig, B = Viktig, C = Mindre viktig.

3) Välj ut de fyra viktigaste relationerna för att frågan skall bemästras framgångsrikt. För in namnen på dessa fyra personer nedan.

(namn): ………………………………………………

(namn): ………………………………………………

(namn): ………………………………………………

(namn): ………………………………………………

Samarbetspartners och kritiker

Att samarbeta betyder att aktivt arbeta tillsamman för att åstadkomma saker som var och en ensam inte hade kunnat göra. I samband med komplexa verksamhetsutmaningar är detta i princip alltid nödvändigt för att nå framgår, eftersom en person sällan äger svaret på gåtans lösning, resurser för att kunna lösa frågan eller ansvaret för att det skall hända.

För att samarbeta behöver parterna inte hålla med varandra i allt eller ha konsensus i frågor. En kritisks person kan vara mycket värdefull i processen, inte minst för att höja kvalitén i olika lösningar.

Samarbete innehåller tre kritiska element – kommunikation, tillit och gemensamma mål. Några av främsta barriärerna till samarbete är konkurrens, organisatoriskt instabilitet, politik och missförstånd.

Samspelet mellan individer är nyckel till ett effektivt samarbete. En effektiv hantering av en utmaning sätter detta högst upp på dagordningen.

I detta moment kommer ni att ges möjlighet att klargöra vilket typ av stöd och ledarskap som behövs för att föra frågan framåt och identifiera de aktörer som är dina viktigaste samarbetspartners.

Fyll i tabellen på nästa sida utifrån de fyra personer som du tidigare identifierade som särskilt centrala:

  • Skriv upp namnen i vänsterkolumnen
  • Sätt ett kryss för dem där du uppfattar att de är utifrån den fråga du driver (samarbetspartner, motståndare/kritiker)
  • Identifiera vad som är viktigt för dem i förhållande till frågan – vad är deras intresse? Varför är de samarbetspartners eller motståndare/kritiker?
  • Vilka personer behöver flyttas i tabellen omedelbart för att få projektets fråga skall kunna hanteras i rätt riktning? Vilka personer behöver ni särskilt uppmärksamma för att behålla deras nuvarande stöd?

KONTAKT 

PRODUCERAT AV STUDIO FOGA