Användarcentrerad innovation med Design Thinking

Användarcentrerad innovation med Design Thinking

Designtänkande (eller Design Thinking) är en innovationsprocess - med tillhörande verktygslåda - som grundar sig på behovs- och användarcenterad design eller utveckling. Designtänkande lägger stor vikt på kvalitativt orienterade metoder för interaktion och medskapande med användare från problemformulering till idégenerering och prototypning, från behovsanalys till testning och implementering. Designtänkande brukar ibland beskrivas som en metod för människor, oavsett bakgrund eller profession, att arbeta som en industridesigner.

Användarcentrerad innovation med Design Thinking

Empati för förståelse och medskapande

Undersök bakgrund och kontext till utmaningen. Skapa förståelse för användares behov, upplevelser och vardag genom intervjuer och observationer. Se dessa interaktioner som ett tillfälle till medskapande.

Definition av problemet

Formulera en användar- och behovsorienterad problemformulering baserat på din förståelse och dina insikter från empatiarbetet.

Idégenererering

Gå från den kritiska och konvergerande problemformuleringsfasen till den bejakande och divergenta idégenereringen. Skapa en mängd med idéer och lösningar som kan möta behoven kopplade till utmaningen.

Prototypning

Visualisera och bygg en prototyp av lösningen för att utveckla konceptet och lära dig mer.

Testning

Testa prototypen med användarna för lära dig mer och utveckla konceptet.

Iteration

Dessa steg eller faser är inte linjära. Tvärtom är ett iterativt förhållningssätt centralt i innovationsprocessen. Samtidigt är det viktigt att teamet är medvetet om var i processen man befinner sig för att använda rätt verktyg.

Övning: Arbeta en-mot-en med hela DT-processen

 1. Empati: Intervjua varandra växelvis (en i taget) om en utmaning som ni står inför i sitt yrkesliv (2 * 3 min).
 2. Empati: Gör en kort uppföljning av den första intervju för att skaffa er mer kunskap om varandras utmaningar. (2 min).
 3. Definition: Försök utifrån era resp. intervjuer att formulera de behov som ligger till grund för den utmaning som er partner behöver hjälp att hitta en lösning på. Hjälp helt enkelt din partner att förstå sin probleformulering (1 * 3 min).
 4. Test: Testa era problemformuleringar på varandra (2 * 3 min)
  OBS! Anteckna feedbacken, och omformulera vid behov problemformuleringen
 5. Idégenerering: Skissa - visualisera gärna - ned 3-5 idéer som skulle kunna lösa eller bidra till att lösa sin partners utmaning.
 6. Test: Presentera era tidiga idéer för varandra (2 * 3 min)
  OBS! Anteckna feedbacken!
 7. Prototypning: Utveckla - visualisera gärna - den idé som du efter testning menar skulle ge störst värde för din partner och dennes utmaning.
 8. Test: Testa din mer utvecklade prototyp för din partner (2 * 3 min)
  OBS! Anteckna feedbacken!
 9. Överlämna era respektive prototyper till varandra!
  OBS! Glöm inte att tacka för gåvan!

Tänk på

 • Göra din research som vanligt
 • Skapa plats för tvärkompetens i teamet
 • Analysera konsekvenser av din innovation
 • Se varje intervju, observation, test av prototyp med användare som ett tillfälle för medskapande

Läs mer

 • The Design Thinking Playbook av Michael Lewrick
 • Change by Design av Tim Brown

KONTAKT 

PRODUCERAT AV STUDIO FOGA